Handelsbetingelser

1. Aftalens omfang
Herværende forretningsbetingelser gælder for alle produkter som Podi ApS leverer. Efter underskrift af kontrakt samt betaling af første rate påbegyndes arbejdet på kundens hjemmeside. Ved produktion af hjemmesider, webshops, bookingsystemer og billetsystemer er der følgende fremgangsmåde: Kunden modtager et designoplæg, der eventuelt tilrettes og godkendes af kunden. Kunden har 10 hverdage til at godkende eller komme med tilrettelser i forhold til designet. Såfremt kunden ikke melder tilbage i forhold til designoplægget inden for 10 hverdage anses designoplægget for at være godkendt af kunden. Det vil fremgå af kontrakten såfremt, at andet er aftalt. Kunden har en kopi af kontrakten.

Kunden forpligter sig til at levere relevant information til brug for oprettelse af det eller de produkter, der er indeholdt i kontrakten mellem kunden og Podi ApS inden for 10 hverdage fra underskriftsdato. Skulle kunden ikke levere den relevante information inden for 10 hverdage fra underskrift vil det kunne påvirke deadline for produktets levering.

Første rate forfalder til betaling 8 dage efter underskriftsdato. Anden rate forfalder 30 dage efter underskrift.

Hjemmesiden, webshoppen, billetsystemet og lignende skal hostes via Podi ApS. Hjemmesiden henviser til det domænenavn valgt af kunden uden af Podi ApS har rådgivet kunden omkring lovligheden heraf. Såfremt at kunden ikke leverer et relevant domænenavn indenfor 10 hverdage forbeholder Podi ApS sig retten til at udarbejde en midlertidig hjemmeside. Podi ApS overholder de aftaler, der er aftalt mellem kunden og Podi ApS.

2. Indgåelse og oprettelse
Når kunden har anmodet Podi.dk om oprettelse af hjemmeside, har kunden pligt til at oplyse korrekt firmanavn og CVR nr., navn på kontaktperson, adresse, faktura e-mail adresse samt telefonnummer. Disse oplysninger ligger til grund for aftaleforholdene. Såfremt der sker ændringer i oplysningerne har kunden pligt til at informere Podi ApS hurtigst muligt. Ved underskrivelse af kontrakten giver kunden Podi ApS fuldmagt til at overtage domænenavnet.

3. Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art kan variere.

4. Opsigelse og Hostingaftalens varighed
Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til 12 måneder hos Podi ApS (Hostingperioden). Opsiges aftalen ikke mellem kunden og Podi ApS vil aftalen automatisk blive forlænget med en ny hostingsperiode på 12 måneder. Opsigelse af hostingaftalen skal ske senest 3 måneder før hostingperioden udløber. Eventuelt tabt periode vil kunden ikke blive kompenseret for.

Opsigelsen for annoncering på Facebook, Linkedin og Google kan ske med løbende måned med mindre, at der er aftalt en fast given periode til en rabatteret pris. Hvis dette er tilfældet, fortsætter aftalen endnu en periode tilsvarende den foregående periode.

Opsigelse kan alene ske til [email protected]

5. Rettigheder til produkterne
Kunden har retten til alle immaterielle rettigheder af hjemmesider i WordPress udarbejdet af Podi ApS. Kunden må ikke i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven anvende hjemmesiden.

6. Tredjemands rettigheder
Lovligheden af det materiale, der af kunden uploades til hjemmesiden eller fremsendes til Podi ApS for upload på hjemmesiden står Podi ApS ikke til ansvar for. Kunden er selv forpligtet til at sikre sig eventuelle rettigheder for anvendelse af materiale brugt på hjemmesiden i forhold til ophavsret, designet, varemærkeret, markedsføringsretligheder eller andet beskyttet materiale. Skulle tredjemand rejse krav mod Podi ApS for uberettiget anvendelse eller anden krænkelse, er kunden forpligtiget til at holde Podi ApS skadesløs i enhver henseende og uden begrænsning.

Det er kundens ansvar at det uploadede og fremsendte materiale altid overholder Eneretslovgivningen, Markedsføringsloven og Persondataloven. Det er kundens ansvar, at det uploadet materiale alene anvendes til lovlige formål i forhold til dansk ret.

7. Fortrolighed
Alle oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af hjemmeside er fortrolige og må ikke videre gives til tredjepart. Podi ApS er forpligtiget til at behandle kundens oplysninger fortroligt som databehandler. Efter aftalens ophør gælder fortroligheden stadig.

8. Afhjælpning og support
Der ydes 1 måneds support fra den dato hjemmesiden, webshoppen, eller andre systemer er lagt online. Herefter ydes support i henhold til gældende timetakst. Alternativ kan der tilkøbes en supportpakke til gældende dagspris. Indholdet i supportpakken tilrettes løbende i forhold til den digitale udvikling. Support ydes fra kl. 8.00-15.00 på hverdage på Tlf.: 23309942. Podi ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab af data eller anden tabt tjeneste. Uden for normal tid kan Podi ApS kontaktes via mail. Der kan opkræves gebyr for support, hvis fejlen ikke skyldes produktet hos Podi ApS.

9. Priser
Priserne reguleres en gang årligt også gældende for indgåede aftaler. Podi ApS har til enhver tid ret til at ændre sine priser og prislister.

10. Betaling
Betalingsbetingelser: 8 dage netto fra fakturadato, ved manglende betaling pålægges 2% i rente pr. løbende måned samt rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. I tilfælde af manglende betaling er Podi ApS berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ydelser og services. Afbrydes produktet pga. manglende betaling, refunderes den tabte periode ikke, og Podi ApS er berettiget til, at opkræve et gebyr for at genetablere kundens produkt. Ved ikke overholdte betalingsfrister omkring kundens abonnement aftaler, kan Podi ApS fakturere kunden for hele restbeløbet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde noget af købesummen uanset årsag.

11. Generelt vedrørende Podi ApS´ infrastruktur
Sker der nedbrud på kundens hjemmeside grundet virus eller andet, kan Podi ApS ikke gøres erstatningsansvarlig. Der garanteres ikke nogen minimums oppetid på hjemmesiden. Podi ApS benytter Curanets ydelser.

12. Reklamation og mangler
Der henvises til punkt 1 i forhold til kundens godkendelsen af hjemmesiden. I en periode på 3 måneder fra hjemmesidens godkendelse er Podi ApS ansvarlig for programmerings- og opsætningsfejl. Det er op til kunden, at bevise, at programmerings- og opsætningsfejlen skyldes uagtsomhed eller forsæt hos Podi ApS, disses ansatte eller underleverandører. Alle reklamationer skal fremsendes til [email protected] for at være gyldig.

Skulle Podi ApS være ansvarlig for fejl og mangler i henhold til ovenstående, er Podi ApS berettiget til, efter egen vurdering at omprogrammere eller ændre i opsætningen, hvor eventuelle mangler skulle forekomme.

Mangeludbedring må aldrig foretages af kunden, med mindre at Podi ApS skriftlig har godkendt dette og metoden herfor. Kunden opfordres til straks at gennemgå hjemmesiden for fejl og mangler efter levering. Ved eventuelle mangler skal kunden skriftlig inden 30 dage efter leveringen meddele Podi ApS. Efter udløbet af 30 dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Såfremt at der er usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid Podi ApS´ instruktioner, ændringer foretaget uden Podi ApS´ skriftlige godkendelse dækker Podi ApS´ forpligtigelser ikke. Fejl og mangler, der gøres gældende senere end 3 måneder efter levering af hjemmesiden er Podi ApS ikke ansvarlig for. Såfremt at der ikke påvises fejl og mangler, vil der blive opkrævet en timepris efter gældende timetakst.

13. Erstatningsansvar
Skulle der opstå afbrydelser, nedbrud eller forstyrrelser i kundens produkter, services og ydelser, der skyldes forhold hos Podi ApS eller tredje part er Podi ApS ikke ansvarlig. Erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Podi ApS er ikke ansvarlig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes, ændres af tredjemand, ikke lever op til hvad tredjemand lover eller bortfalder. Benytter kunden tekniker assistance eller anden form for support fra tredjemand er Podi ApS ikke ansvarlig.

Såfremt uvedkommende adgang til kundens data og/eller systemer medfører tab for kunden, pådrages Podi ApS ikke ansvar for tab. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af produktet, som følge af brud på aftale indgået mellem Podi ApS og kunden, kan kunden ikke gøre krav mod Podi ApS.

14. Force majeure
Skulle der i aftaleforholdet opstå forhold, der skyldes omstændigheder, der udsætter opfyldelsen af aftalen eller hindrer dette, er Podi ApS ikke ansvarlig overfor kunden. Eksempelvis dødsfald, fratrædelse af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, strømafbrydelser, hackerangreb med mere.

15. Lovvalg og værneting
Dansk ret benyttes til tvister og Retten i Aalborg som rette værneting. Podi ApS er berettiget til at kræve tvisten afgjort ved voldgift i Aalborg.

16. Ret til overdragelse af aftale samt skriftlighedskrav
Podi ApS er til enhver tid berettiget til at overdrage nærværende aftale uden samtykke fra kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ændres og aftales skriftligt for at være gyldige mellem kunden og Podi ApS

17. Ændret lovgivning mv.
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig, ophævet eller opsagt.

Succes med Podi

Lad Podi forvandle dine online muligheder til mærkbare resultater og således skabe salg til din virksomhed.

22 32 38 37

Analyse af hjemmeside